De doelstellingen van het fonds

De stichting Andla Fonds heeft als opdracht om zich in te spannen om met de haar ter beschikking staande (beperkte) middelen, mogelijkheden en mankracht op de statutair bepaalde terreinen van maximale betekenis te zijn. Projecten met groeipotentie, met een hefboomfunctie, met aanzienlijke toegevoegde waarde op een van de werkterreinen hebben de bijzondere aandacht van het fonds. Het Andla Fonds ziet zichzelf – in navolging van Einsteins woorden “Er gebeurt niets tot iets beweegt”- als de steen in de vijver-gooier: rondom die ene steen worden de kringen steeds groter en de uitwerking  steeds significanter.  Anderen over een drempel helpen, inspireren, tot voorbeeld zijn opdat met behulp van het fonds een bijdrage wordt geleverd aan een “betere wereld”  op de werkterreinen van het fonds, ziet het bestuur als zijn missie.

Het  Andla Fonds stelt zich concreet ten doel:

  • Het beheren, in goede staat houden en tentoonstellen van verkregen  (on-)roerende zaken
  • Het verkrijgen en beheren en in goede staat van onderhoud houden van en het tentoonstellen van kunstvoorwerpen en voorwerpen van historische of culturele betekenis
  • Het verwerven van grafrechten en het beheren en in goede staat van onderhoud houden van grafmonumenten
  • Het verstrekken van (financiële) steun aan natuurlijke of rechtspersonen die de instandhouding van natuur of cultuurmonumenten beogen of die de bevordering van kunst of wetenschap nastreven
  • Het verstrekken van (financiële) steun aan instellingen als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b van de Wet Inkomstenbelasting 2001 En voorts alles dat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit onder meer te bereiken door het ter plaatse in stand houden dan wel het in bruikleen geven van de zaken zoals in de doelstellingen omschreven. De revenuen van het (Fries) bezit worden aangewend om bij te dragen aan de overige doelen.

Het Andla Fonds verkent zelf proactief de mogelijkheden in de goede doelen sector en maakt keuzes voor projecten of organisaties die passen bij de doelstellingen van het fonds. Het fonds staat derhalve niet open voor aanvragen van derden en zal projectvoorstellen dan ook niet in behandeling nemen.