Het Fries bezit

Meile Dirk Haga had een zeer brede cultuurhistorische belangstelling, die heeft geleid tot een unieke cultuurhistorische verzameling roerende en onroerende goederen. Van  landschapsbepalende pachtboerderijen met bijbehorende grond in Friesland, tot graven en grafmonumenten op diverse (begraaf-)plaatsen verspreid over het land, tot een collectie schilderijen en antiek in een volkomen authentiek historisch pand in Amsterdam.

Het Andla Fonds draagt de zorg voor een aantal in Friesland gelegen (verpachte) boerderijen met bijhorende landerijen en arbeiderswoningen, waarop melkveebedrijven gevestigd zijn. Deze bezittingen zijn zo veel mogelijk in originele staat gehouden, met uitzondering van voorzieningen voor een hedendaagse bedrijfsvoering.

Een aantal hectares wordt als natuurgebied beheerd en is ingericht als “vogeltjesland” met extensief gebruik. Bij een van de boerderijen hoort een grote verzameling terpvondsten die in goede staat worden gehouden voor het nageslacht. De boerderijen zijn gedeeltelijk afkomstig uit familiebezit dat teruggaat naar Anneus Harmens die 6 boerderijen naliet aan het einde van de 19e eeuw. Ook de boedelscheiding van Freerk Fontein in 1847 heeft voor Fries bezit gezorgd.

Sommige boerderijen zijn al meer dan 200 jaar onafgebroken in familiebezit. Daarmee vormen ze, naast een economische, ook een belangrijke sociaal maatschappelijk factor in de betreffende gemeenschappen in Friesland. Het Andla Fonds voelt zich sterk verantwoordelijk die keten van generaties in stand te houden en daarmee de vitaliteit van de lokale gemeenschappen te ondersteunen. De gronden vragen om een eigen beleid waarbij de cultuurhistorische waarde, de natuurwaarde en het gebruik op elkaar afgestemd moeten worden. Het beleid van het Andla Fonds is om hierbij nauw samen te werken met alle relevante partijen en maatregelen te nemen die de verschillende waardes optimaal bewaken.